Alaska 2014 ©Lana Hays

Varied Thrush

Varied Thrush